Select Page

Chính sách bảo mật

Thông tin của khách hàng được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Bảo hành dịch vụ cho khách hàng.

Thông tin khách hàng khôn chia sẻ hay bắn cho bên thứ ba.